اگر فرمایشی داری بفرما من پاسخ دهم آسان و گویا : پرسش و پاسخ

untitled-1

نگارش

با درود

به کلبه من و خانه خویش خوش آمدید.

خوب می دانیم هر کس بگونه ای نیک بختی و بدبختی خود را آنچنان که می پندارد باور می نماید و انچه در اینجا می خوانید باوری است که من دارم و هیچ پیوندی با بخت ندارد، درست است ارزوهای ما همسان نیست و خواست ما نیز با یکدیگر به گونه دیگر است اما در بخشی از پندارمان هماهنگی دیده می شود و پذیرش همدیگر را می بینیم و باور می کنیم برای نمونه اگر از رشک ورزیدن ، چاپلوسی، دشمنی، انتقام جویی، کینه ورزی و خود بینی رها شویم و به این باور برسیم که همگان همه چیز را می دانند و نیز بپذیریم که ندانستن گناه نیست و ندانسته سخن گفتن گناه است بخشی از دشمنی ها و انچه ار ان ها نام بردم کاسته می شود و یکدیگر را بهتر خواهیم شناخت و بیشتر دوست خواهیم داشت.

اگر دیگران را بد نشناسیم، با دیگران بگونه ای رفتار نکنیم که فرایندش خشم و بدبینی و کینه ورزی باشد خودمان آسوده تر زندگی می کنیم.
بیایید همدیگر را دوست بداریم و نگذاریم رفتارمان دیگران را برنجاند، مهربورزیم تا دریافت کننده مهربانی باشیم، دروغ گفتن را رها کنیم و در باره دیگران داوری ننماییم، زندگی را برای خود و خانواده خود و دوستانمان شیرین تر و زیبا تر بسازیم.

این خود بخشی از مهمترین چیزی است که زندگی ما را بنیان می گذارد و نیازی نیست این همه از پی خوشبختی در تکاپو باشیم تا باور شما چه باشد.

با سپاس محتشم ( نگارنده )

سرایش

دوست خوبم
با پیام دوستی آغاز کن               دل به روی مهربانی باز کن
خویش را با خویشتن دمساز کن     با دو بال دوستی پرواز کن
مادر
گویند بهشت زیر پای تو نهفته            گویند تو بیداری و فرزند تو خفته
من چیز دگر گویم و آهنگ نوینی   تو خود چو بهشتی تو خداوند زمینی

باور
بی تو در تنهاییم سر می کنم   عشق را من با تو باور می کنم
بی تو از حافظ گرفتم فال خویش     طالعم را با تو باور می کنم

هجران
عزیزان قصه هجران دراز است             مرا در جمع یارانم نیاز است
به هر کس قصه دل را بگفتم   دلش چون من پر از سوز و گداز است

چشمان تو
غارتگر ایمان من          آرام بخش جان من
تسکین دهد آلام من   باطل کند پیمان من
چشمان تو چشمان تو

تمنی
الهی غم زدامانم رها کن   درون کلبه ام شادی بپا کن

درد دل
من در قفس طلایی ام در بندم   من خون بدلم تو دیده ای لبخندم

شاد باشید
محتشم ( سراینده )